top of page

Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia fyzických osôb je pre nás dôležitá. Súčasťou osobného súkromia fyzických osôb sú aj osobné údaje.
Osobné údaje sú akékoľvek informácie o dotknutej fyzickej osobe, na základe ktorých možno konkrétnu fyzickú osobu
identifikovať. Z toho dôvodu pristupujeme ku všetkým osobným údajom zodpovedne. Pri spracúvaní osobných údajov
dotknutých fyzických osôb postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou
starostlivosťou.

Dotknutým fyzickým osobám odporúčame, aby sa dôkladne oboznámili s nasledujúcimi informáciami. V týchto informáciách sa
dozvedia, ako pristupujeme k ich osobným údajom a ako nás môžu kontaktovať, ak majú otázky k spracúvaniu ich osobných
údajov, ako aj ostatné dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb. Tieto informácie sa môžu meniť v
závislosti od zmien platných právnych noriem. Aktuálna verzia je vždy dostupná na našej internetovej stránke www.ariana.sk.
Na podstatné zmeny upozorňujeme dotknuté fyzické osoby tým istým spôsobom, akým poskytujeme aj tieto informácie.

Naša spoločnosť ARIANA – jazykové centrum, s.r.o., so sídlom na adrese Železničiarska 8, 811 04 Bratislava spracúva ako
prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých fyzických osôb vždy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje, ktoré fyzická osoba poskytne našej spoločnosti, spracúvame iba pre daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná
na jeho splnenie. Osobné údaje fyzickej osoby sú pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás prioritou. Zabezpečujeme opatrenia
na ochranu osobných údajov a ich bezpečnosť na úrovni vyplývajúcej zo štandardov stanovených platnými právnymi predpismi.

Pri výkone práv dotknutej fyzickej osoby v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov môžeme vyžadovať preukázanie
totožnosti dotknutej osoby.

Pre akékoľvek otázky, námety či sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom
elektronickej pošty.

bottom of page