top of page

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
1.Všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť Ariana – jazykové centrum, s.r.o.,
Železničiarska 8, 811 04 Bratislava, IČO: 35887532, IČ DPH: SK2021830613, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 31904/B.
2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú obchodné podmienky medzi spoločnosťou Ariana
– jazykové centrum, s..r.o. (ďalej len „spoločnosť Ariana) a zákazníkom pri zabezpečovaní
prekladateľských a iných súvisiacich služieb.
3. Zákazníkom sa v rámci týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická alebo
právnická osoba, ktorá zašle spoločnosti Ariana žiadosť o cenovú ponuku na prekladateľské služby
alebo si prekladateľské služby objedná.
4. Predmetom plnenia sú všetky prekladateľské a iné súvisiace služby, prípadne ďalšie služby
súvisiace s predmetom podnikania spoločnosti Ariana podľa požiadaviek uvedených v objednávke
zákazníka.
5. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky prekladateľských služieb.
II. Cenová a termínová ponuka
1. Spoločnosť Ariana vypracuje a zašle zákazníkovi cenovú a termínovú ponuku e-mailom po tom,
ako zákazník zašle dokument/y na preklad elektronicky na e-mailovú adresu vybranej pobočky spolu
s ďalšími informáciami vrátane typu prekladu, jazykovej kombinácie, príp. požadovaného termínu
vyhotovenia prekladu alebo ďalších požiadaviek.
2. Cenová a termínová ponuka, ktorú spoločnosť Ariana vypracuje pre zákazníka, je platná po dobu
uvedenú v ponuke. Ak nie je uvedené inak, ponuka je aktuálna v čase jej vyhotovenia a zaslania
zákazníkovi a zákazník je v prípade svojho záujmu povinný ju potvrdiť bez zbytočného odkladu.
V prípade jej neskoršieho potvrdenia si spoločnosť Ariana vyhradzuje právo na jej úpravu.
III. Objednávka
1. Objednávka zákazníka sa stáva záväznou, keď mu ju spoločnosť Ariana potvrdí e-mailom.
2. V prípade, že si zákazník najprv vyžiadal cenovú ponuku, táto ponuka sa stáva objednávkou až po
tom, keď ju zákazník potvrdí e-mailom a zašle svoje fakturačné údaje. Následne spoločnosť Ariana
objednávku potvrdí e-mailom.
3. V prípade osobného doručenia dokumentov na preklad sa za potvrdenú objednávku považuje ich
prevzatie spoločnosťou Ariana.
IV. Storno objednávky
1. Dohodnuté podmienky je možné meniť a dopĺňať iba písomne, po dohode oboch strán.
2. V prípade storna po potvrdení objednávky je zákazník povinný uhradiť spoločnosti Ariana už
preloženú časť textu.
IV. Cena a platobné podmienky
1. Cena za preklad sa stanovuje v cenovej ponuke alebo v potvrdení objednávky a závisí od
konkrétnych dokumentov, jazykovej kombinácie, termínu vyhotovenia a ďalších špecifických
požiadaviek.
2. Platba za poskytnuté služby sa vykonáva bankovým prevodom na účet spoločnosti Ariana uvedený
na faktúre.
3. Faktúra za dodané služby je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak nie je dohodnuté inak.
4. V špecifických prípadoch si spoločnosť Ariana vyhradzuje právo požadovať platbu celej sumy
alebo zálohovej platby vopred.
5. V prípade osobného vyzdvihnutia prekladov môže spoločnosť Ariana vyžadovať platbu
v hotovosti.

6. Ak si zákazník objedná zaslanie vyhotoveného prekladu poštou, spoločnosť Ariana nezodpovedá za
oneskorené doručenie zavinené poštovou službou.
V. Reklamácia
1. Reklamáciu je možné zaslať spoločnosti Ariana e-mailom bez zbytočného odkladu, maximálne
však do 10 kalendárnych dní od dodania prekladu.
2. Zákazník je povinný v reklamácii opísať jej dôvody a uviesť konkrétne chyby.
3. V prípade odôvodnenej reklamácie je spoločnosť Ariana povinná bezplatne poskytnúť zákazníkovi
opravu v dohodnutej lehote, ktorú spoločnosti Ariana umožňuje aktuálna vyťaženosť prekladateľov
schopných takúto opravu vykonať.
VI. Práva a povinnosti strán
Práva a povinnosti strán sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky.
VII. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Ariana nadobúdajú platnosť 1.1.2023.

bottom of page