top of page

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť Ariana – jazykové centrum, s.r.o., Železničiarska 8, 811 04 Bratislava, IČO: 35887532, IČ DPH: SK2021830613, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 31904/B.

 2. "Poskytovateľom" sa rozumie spoločnosť Ariana – jazykové centrum, s.r.o., Železničiarska 8, 811 04 Bratislava, IČO: 35887532, IČ DPH: SK2021830613, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 31904/B.

 3. "Objednávateľom" sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ zabezpečuje na základe objednávky prekladateľské alebo iné súvisiace služby.

 4. Predmetom plnenia sú všetky prekladateľské a iné súvisiace služby, prípadne ďalšie služby súvisiace s predmetom podnikania Poskytovateľa podľa požiadaviek uvedených v objednávke Objednávateľa.

 5. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky prekladateľských služieb.

II. Cenová ponuka

 1. Cenová ponuka bude Objednávateľovi zaslaná e-mailom po tom, ako Objednávateľ zašle dokument elektronicky spolu s ďalšími informáciami vrátane typu prekladu, jazykovej kombinácie, požadovaného termínu vyhotovenia prekladu, príp. ďalších požiadaviek.

 2. Zaslaná cenová ponuka je nezáväzná.

 3. Ak Objednávateľ požaduje konkrétny termín vyhotovenia prekladu, môže byť v cenovej ponuke uvedený dátum/hodina jej platnosti.

III. Objednávka

 1. Objednávka Objednávateľa sa stáva záväznou po jej potvrdení Poskytovateľom.

 2. V prípade, že si Objednávateľ najprv vyžiadal cenovú ponuku, zaslaná cenová ponuka sa stáva záväznou po jej potvrdení Objednávateľom e-mailom a zaslaní fakturačných údajov a následnom potvrdení objednávky Poskytovateľom.

 3. V prípade osobného doručenia dokumentov na preklad sa za potvrdenú objednávku považuje ich prevzatie a potvrdenie vyhotovenia Poskytovateľom.

IV. Storno objednávky

 1. Dohodnuté podmienky je možné meniť a dopĺňať iba písomne, po dohode oboch strán.

 2. V prípade storna po potvrdení objednávky je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi už preloženú časť textu.

V. Práva a povinnosti strán

 1. Práva a povinnosti strán sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky.

VI. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za poskytnuté prekladateľské služby je stanovená v cenovej ponuke a je platná do dátumu/hodiny uvedených v cenovej ponuke.

 2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytnuté služby v stanovenej cene do dohodnutého termínu platby.

 3. Platba za poskytnuté služby sa vykonáva bankovým prevodom na účet Poskytovateľa uvedený v faktúre.

bottom of page